BMV 360.40 1.34 %
NYSE 169.65 -0.66 %
Data delayed 20 min